Skip to content

Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanması ilgili yasalardaki koşulları taşıması kaydıyla mümkün olabilmektedir.

En son 18 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile en az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Yabancılar; 250.000$ değerindeki gayrimenkule sahip oldukları ve üç yıl süre ile bu gayrimenkulü satmayacaklarını taahhüt ettikleri koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na hak kazanabiliyorlar. Edinilen gayrimenkulün 250.000$ değerinde olduğunun tespitinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından Gayrimenkul Değerleme Yetkisi verilmiş olması aranıyor.

İGD, 2005 yılından bu yana tüm Türkiye’de hizmet sunan, SPK Gayrimenkul Değerleme Yetkisi ve BDDK Gayrimenkul Değerleme Yetkisi’ne sahiptir.

Sizin veya müvekkilinizin vatandaşlık için gayrimenkul değerleme raporuna ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Müşteri temsilcimiz size en hızlı şekilde değerleme teklini sunacaktır.

İlgili genelgeyi inceleyebilirsiniz aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Hakkındaki Kanun: TurkVatandasligi

İlgili Genelge: Genelge

Uygulama Kılavuzu: Kılavuz

Eski Tarihli Genelge (uygulamadan kalktı): turk_vatandasligi_2018-14_genelge

Gayrimenkul Edinimiyle Türk Vatandaşlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Başvuru için gereken belgeler nelerdir?

 • Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 • Kimlik belgesi/ Pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 • Taşınmaz değerleme raporu,
  • “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın (http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds) veya
  • “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin (http://www.tdub.org.tr/Web/CompanyListForm.aspx?UID=a11d0b04-de56- 4ab0-9bb8-7c2c8863ba92) internet sayfalarında yayınlanmış olan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınacak “Taşınmaz Değerleme Raporu”
 • Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Alıcı 1 ve satıcının 2 adet fotoğrafları (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),
 • Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • Vergi numarası,
 • Banka onaylı havale dekontları (Satış öncesi veya sonrası verilebilir.)
 • Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca yetkilendirilen)
 • Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Tapuda vatandaşlık için gerekli taşınmaz satış değeri nasıl belirlenir?

 • Resmi senette yer alan satış bedeli ve değerleme raporuyla tespit edilen piyasa değerinin (her birinin ayrı ayrı) yönetmelikte aranan bedelden yüksek olması gerekmektedir. Satış günü/son yayınlanan Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak işlem yapılır.

Değerleme raporu nereden alınır ve geçerlilik süresi var mıdır?

 • Değerleme raporu, BDDK’nıninternet sayfasında (https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar- Kategori/Bankalara-Degerleme-Hizmeti-Vermeye-Yetkili-Kuruluslar/11) yayınlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacaktır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.

Taşınmazın satış bedeli nasıl transfer edilmelidir?

 • Satış bedeli transferinin yabancı ülkeden veya ülkemizdeki bankalar aracılığıyla döviz ya da karşılığı Türk parası olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Bedelinin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

“Uygunluk Belgesi” alabilmek için ne yapmak gerekir?

 • Taşınmaz satın alarak istisnai vatandaşlık alınması için, taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/ Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. (15.10.2018 tarih ve 2018/12 (1791) sayılı genelgeden sonraki uygulama şeklidir. Bu tarihten önceki alımlarda süreçler ilgililerin takibiyle yürütülmekteydi.)
  Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı “Uygunluk Belgesi” düzenler. Sonrasında üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.
  İstanbul ilinde; 05.12.2018 tarihli talimat gereği, yıl sonuna kadar İstanbul Tapu ve Kadastro II.Bölge Müdürlüğü (https://www.tkgm.gov.tr/tr/istanbul) tarafından uygunluk belgesi düzenlenecektir.

Daha önce alınmış taşınmazlar için istisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi için başvurulabilir mi?

 • 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması kaydıyla başvuruda bulunulabilir. 12.01.2017 tarihinden önce alınmış taşınmazlar ise kapsam dışındadır.

Hisseli olarak alınan taşınmazlarla, istisnai yolla Türk vatandaşlığı edinimi için başvurabilir mi?

 • Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$ olması halinde başvurulabilir.

Türk vatandaşlığı almak için satın alınacak taşınmaz sayısı birden fazla olabilir mi ?

 • Tek bir taşınmazın olması gerekmez, birden fazla taşınmaz bedelleri toplamı 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000 $ değerinde; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması aranır.

Taşınmazların hepsinin aynı anda mı alınması gerekir?

 • Hayır. Farklı zamanlarda alınan taşınmazlar için başvuruda bulunulabilir. Ancak 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası alınan taşınmaz/taşınmazların değerinin ise en az 250.000$ olması gerekmektedir.

Taşınmazın niteliği ne olmalıdır ?

 • Satın alma yoluyla taahhüt konulması işleminde taşınmazın niteliğinin bir önemi yoktur. (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vs. olabilir.) Noter onaylı satış vaadi yoluyla taahhüt konulması işleminde ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmaz niteliğinde olmalıdır.

Daha önce tapusu alınmış taşınmazlar için sonradan alınacak değerleme raporunun nasıl düzenlenmiş olması gerekir?

 • Edinim süreci tamamlanmış (Tapusu alınmış) taşınmazlar için 3 yıl satmama taahhüdü talebinde bulunulmuş ise taşınmaz/taşınmazların satış/edinim tarihindeki değerini gösteren taşınmaz değerleme raporu aranır.

Yabancı sermayeli şirket sahibi veya ortağı olan yabancılar, şirkete ait taşınmaz ile vatandaşlık için başvurabilir mi?

 • Başvuramazlar, çünkü taşınmaz satın alma yolu ile istisnai yoldan vatandaşlık edinim hakkı, gerçek kişilerin aldıkları taşınmazlar için geçerlidir.

Taşınmazın kimden alındığının vatandaşlık başvurusunda bir önemi var mıdır?

 • Edinime konu taşınmazın/taşınmazların; yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması ya da yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
  Ayrıca edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Tapuya konulan şerhin (3 yıl) süresi dolmadan taşınmazın satışı mümkün müdür?

 • Mümkün olmakla birlikte söz konusu durum Tapu Müdürlüğü tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek olup vatandaşlık ile ilgili durum yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

Satın alınan taşınmazın ipotekli olması halinde de vatandaşlık başvurusu yapılabilir mi?

 • Başvurulabilir ancak edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısım dikkate alınır. (Kalan kısmın aranan değerleri karşılaması gerekir.) Ancak ipotekli satışlarda, ipoteğin satış işlemini takiben en geç 5 iş günü içerisinde terkin edilmesi halinde ipotek miktarı dikkate alınmayacaktır.

Taşınmazın konut kredisi ile alınması halinde vatandaşlık başvurusu yapılabilir mi?

 • Bankadan çekilen kredi tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmın aranan değerleri karşılaması gerekir.

İstisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi amacı ile yapılan taşınmaz edinim başvuruları vekaletle olabilir mi?

 • Bu hususun vekaletnamede açıkça yazılmış olması halinde mümkündür.

Şirkete ait taşınmazın satın alınmasında bir engel var mıdır?

 • Edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi
  olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Satış vaadi sözleşmesi ile Türk vatandaşlığına başvurulabilir mi?

 • 07.12.2018 tarihi ve sonrasında olmak üzere; kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı tutar peşin olarak ödenmek kaydıyla taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterde düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdü tapu siciline şerh edilmesi sonrası başvuru yapılabilir.

Taksitli satış mümkün müdür?

 • Taksitle satın alınmış olup da satış işlemi 19.09.2018 tarihinden sonra yapılan taşınmazlar için her bir taksit bedelinin bu tarihten sonra olması kaydıyla yatırıldıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. 19.09.2018 tarihinden önceki taksitli ödemeler dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 06/07/2019

3 4 oylar
Article Rating
109 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
MURAT GÖKDEMİR
MURAT GÖKDEMİR
5 yıl önce

Merhabalar,

Bir yabancının Türk vatandaşlığına başvurusu için gerekli olmak üzere bir daire için gayrimenkul değerleme raporu almak istiyoruz. Hizmet ücreti ne kadardır acaba?

İyi çalışmalar dilerim.

Adnan
Adnan
Reply to  Celal Erdoğdu
5 yıl önce

Bize de gönderebilir misiniz?

Cafer KIR
Cafer KIR
Reply to  Celal Erdoğdu
3 yıl önce

Merhaba. 1 yil önce daire satın aldık ve vatandaş olduk. Şimdi bu daireyi satıp başka daire satın alabilir miyiz. Yani değiştirebilir miyiz.

ilker duman
ilker duman
Reply to  Celal Erdoğdu
5 yıl önce

Benzer konu hakkinda sahsima da bilgi verilmesini rica ederim.

fatih
fatih
Reply to  Celal Erdoğdu
4 yıl önce

merhaba celal bey yabancıya satış için 4 daire karşılığında toplamda 1.550.000 tl karşılığında anlaşma sağladık fakat değerlendirme raporunda toplam fiyat 1.320.000 olarak çıktı ben daireleri 1.555.000 tl ye satış yaparsam alıcı vatandaşlık kazanabiliyormu

Zeynep akbay
Zeynep akbay
Reply to  fatih
4 yıl önce

Merhabalar bu konuda tecrübem var. Mail adresime yazarsanız iletişime geçebiliriz.
[email protected]

burak
burak
5 yıl önce

merhaba,
Sizlere bir kaç sorum olacak;

-Yabancı yatirimcinin aldigi bir arsa da vatandaşlık icin gerekli olan 250,000$ yatırım bedeline dahil oluyor mu?
-Arsa uzerine insa edilecek bir müstakil villanın maliyeti de yatırım bedeli olan 250,000$ icine dahil ediliyor mu?
-Arsa bedeli de gerekli olan 250,000$ yatırım bedeline dahil ediliyor ise arsanın rayiç bedeli mi degerlendirilmeye alınıyor?

Teşekkür eder iyi calışmalar dilerim…

cem kaya
cem kaya
5 yıl önce

Merhaba. İstanbul Anadolu yakası condo değerleme fiyatlamanız hakkında e-mail adresime bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

Erkin Üner
Erkin Üner
5 yıl önce

Belediye Raiç bedel 160.000₺, exper raporu 190.000₺, banka dekontları 190.000₺ ve tapu 160.000₺ olarak gösterildi, vatandaşlık alabilmesi için hangi rakamlar baz alınacak. (250.000doları tamamlayacak başka yatırımları var) Teşekkür ederim.

seda
seda
4 yıl önce

Merhaba,

Değerleme raporu alacağız ancak satıcı olarak bizim ödememiz mi gerekir yoksa alıcı mı ödemeli? Aynı şekilde, vatandaşlık başvurusu için kullanılacağından üzerinde onun isminin yazması mı gerekir?

Teşekkürler.

Yusuf KILIÇ
Yusuf KILIÇ
4 yıl önce

Merhabalar,

Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli şirketten 250.000 USD tutarında (alım satım yapan şirket) taşınmaz alınırsa vatandaşlık alınabilir mi ? şirket hissedarlarının tamamı yabancı.

Tşk

Ali cihan
Ali cihan
4 yıl önce

slm bir dairem var belediyedeki rayiş bedeli 180 bin tl katarli bir müşteri cikti almak istiyor ben bu daireye expertiz degerlendirmesi yaptirdiğimda belediyenin rayişinimi göstercem expertizinkinimi bu yapançi müşteri vatandaşlik istemiyor ögle bir calişmasi yok.

Deniz N.
Deniz N.
4 yıl önce

Merhaba,
Vatandaşlık başvurusu çerçevesinde gayrımenkul satışı yapıldıktan sonra vatandaşlık başvurusu reddedilirse 3 yıl satılamaz şerhi sildirilebiliyor mu? Teşekkürler.

Murat
Murat
4 yıl önce

Merhaba. Esim rus vatandasi nufus mudurlugune evli olduguma dair tercumeli evlilik belgesini verdim yalniz esim turkiyede hic ikamet etmedi turist olarak gelip gidiyor. Evliligimden sonra babadan kalan parayla annem bana ev aliverdi.bu evi esimin izni olmadan satabilirmiyim. Esimin ikametgahi yok ve benim nufusumda evli oldugum yazili .tesekkurler

kübra
kübra
4 yıl önce

merhaba, bir sorum olacak. türk vatandaşı olmayan bir yakınım vatandaşlık almak için 250.000 dolar tutarında arazi satın almak istiyor fakat aynı zamanda kendisine ait bir türk şirketi var. Arazileri bu şirket adına alması durumunda yine vatandaşlığı kazanabilir mi

kübra
kübra
Reply to  Celal Erdoğdu
4 yıl önce

celal bey merhaba, peki eğer şirket üzerine alım yapmışsa vatandaşlık alması için bir engel midir? ne yapılabilir

Ozan diken
Ozan diken
Reply to  Celal Erdoğdu
3 yıl önce

Merhabalar yakın bir arkadaşıma pasaport almak istiyoruz kendi dairelerim den bir veya bir kaçını sözleşme usulü ile satış yapsak kendisi vatandaşlığa başvurabilirmi 1 daire yeterli değilse 2.ve 3. Daire maliyeti yükseltirmi birde hisseli daire olması problem olurmu saygılar

Ahmet
Ahmet
4 yıl önce

Merhaba iki sorum olacak Celal bey
1. 1,000,000 $ değerinde gayrımenkul aldığımızda 4 kişi ayrı ayrı vatandaşlık alabiliyormu? bu durumda kişilerın tapuda hisseleri olması mı gerekiyor?
2. yabancı kişinin ikamet kartı bulunduğuna rağmen 250,000$ değerinde gayrimenkul aldıktan sonra vatandaşlığı kazanabilir mi?
dönüşünüzü bekliyor olacağım
saygılar

fahrettin kerim akyıldız
fahrettin kerim akyıldız
4 yıl önce

merhabalar libyalı bir iş ortagım var 25 / 03 2015 yılında istanbuldan bir ev aldı o günki fiatı 350 bin dolar idi halen 5 yıldır istanbulda ikamet etmekteler acaba bugün itibari ile daire fıyat yaklasık 250bin dolar etmekte vatandaşlık hakkı alınabilirmi yoksa farklı bir yol mu izlenmeli

yardımlarınız için teşekkürler

ALİ ONUR KAHRAMAN
ALİ ONUR KAHRAMAN
4 yıl önce

Merhabalar
Yabancı bir yatırımcıma 250.000 dolar karşılığında 6 adet daire sattım ve kendisi Türk vatandaşlığı istiyor 4 dairenin parasını nakit ödedi kalanını 1 sene içinde ödeyecek süreç nasıl işliyor bilgi verebilir misiniz henüz tapu devirlerini gerçekleştirmedik.. 1 yada 2 tapuya ipotek koymayı düşünüyoruz.

yeşim morkan
yeşim morkan
4 yıl önce

merhaba, vatandaşlık almak için gayrimenkul edinmek isteyen bir şahıs bankaların ihale yoluyla sattıkları bir mülkün ihalesine katılabilir mi…teşekkürler

Şeyma
4 yıl önce

Merhaba
Gayrimenkulün niteliği önemli değil diye okudum fakat söz konusu devre mülk olunca tereddüde düştüm. Devre mülk satan Termal bir tesisten 250 bin dolarlık devre mülk daireleri satın alarak vatandaşlık kazanımı mümkün olabilir mi?

Esat Başman
Esat Başman
4 yıl önce

Merhabalar,
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşlık alma süresi nedir? Neye göre belirlenmektedir?

Mohammed Albaba
Mohammed Albaba
4 yıl önce

Merhabalar,
250 bin dolar üzerinde bir tarla alırsak başvurma hakkımız mümkün mü?

Saygılarımla

Zeynep Akbay
Zeynep Akbay
Reply to  Mohammed Albaba
4 yıl önce

Bizler avukat olarak birçok müvekkilimize istisnai vatandaşlık alımında yardımcı olarak süreci yürütüyoruz.

Murat Yazıcı
Murat Yazıcı
4 yıl önce

Celal bey merhaba,

Vatandaşlı alacak kişilerin ortak vekaletname vermesi bir sıkıntı yaratır mı? yoksa ayrı ayrı vekaletname vermeleri mi gerekir.

Mehmet
Mehmet
4 yıl önce

Merhabalar.
20 000 TL ile 30 000 TL değerinde iş yeri, arsa veya konut veyahut bunlardan birisinin tapusuyla 5 sene ikamet etmiş olan yabancı T.C vatandaşlığına başvurabilir mi..
Saygılarımla

ersin
ersin
4 yıl önce

merhaba kolay gelsin yabancı kişiler hisse tapulu daire alabilirmi.tapudan alamaz alırsa 2 yıl içinde proje sunması lazım dediler daireyi satamadım…

Elham
Elham
4 yıl önce

Merhaba,

250 bin dolar gayrimenkul yatırılımiyla vatandaşlık almak için yabancıdan mülk alına biliniyor mu?

OKAN
OKAN
4 yıl önce

Merhaba, arkadaşım Haziran 2017 de 250.000 Amerikan doları değerinde taşınmaz alıyor. Şimdi Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunacak. Ancak taşınmazı satın aldığı tarihte 1.000.000 amerikan dolatı olması gerekiyor galiba. Bu nedenle 2017 yılında aldığı taşınmaza dayanarak başvuruda bulunabilir mi? Teşekkürler…

Berrak
Berrak
4 yıl önce

Merhabalar ; tasinmaz icin deger raporu, satis islemi gerceklestikten sonra alinabilir mi? Bunun sıkıntıları olur mu? Kisi tasinmazi hemen almak istiyor. Tapuda deger 250 bin dolar beyan edildikten sonra vatandaslik islemi icin deger raporu alindiginda , deger raporu 250 bin dolardan dusuk cikarsa ne gibi sorunlar olur ?

Figen köksal
Figen köksal
Reply to  Celal Erdoğdu
3 yıl önce

Vatandaşlığa geçmek isteyen kişiye ev satıyorum. Tapuya ancak 1 ay sonra gidebiliriz vatandaşlık işlemleri ancak tamamlanıyor dediler. Vatandaşlık işlemi için başvurudan önce tapunun devir işlemi yapılması gerekiyor diye biliyorum. Evi satmam için kaç gün beklemeliyim?

Bulent Yilmaz
Reply to  Figen köksal
3 yıl önce

Figen Hanım, o süreç biraz uzun sürüyor. Alıcının avukatı varsa onunla konuşarak ilerlemeniz daha iyi olacaktır.

eşref
eşref
4 yıl önce

yabancıların ev alarak vatandaslık kazanması ile ilgili olarak alacağımız evin İSKAN olmak zorundamıdır
tesekkurler

rabee
rabee
4 yıl önce

MERHABA

ARKADAŞIM 3 AY ONCE 5 DAIRE ALMISTI… 250 BIN DOLAR BOZDU … DAHA TABU CIKARMAMIS ..

TABU ALABILMEK ICIN DIYORLARKI 20000 DOLLAR ODEMINIZ GREKIYOR CUNKU TL DEGIRE DUSTU

DOGRU MU ?

NE YAPLIM ??

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  rabee
4 yıl önce

Merhaba,
Sizinle e-mail üzerinden iletişime geçtik.
İyi günler diliyorum.

cuneyt
cuneyt
3 yıl önce

Merhaba 250.000$ lık yabancıya satış için bütün evraklar tamam. tapu gününden önce parayı alıcı satıcıya havale atsa ve sonrasında tapu işlemi gerçekleşse herhangi bir sıkıntı olur mu?

Memduh
Memduh
3 yıl önce

Merhaba,

Gayrımenkul yabancıya satıldıktan sonra bu taşınmaz üzerine
İpotek ya da Haciz , satış vaadi gibi şerhler kayıtlar konulabilir mi?

Memduh
Memduh
3 yıl önce

Gayrımenkul yabancıya satıldıktan sonra bu taşınmaz üzerine
İpotek ya da Haciz , satış vaadi gibi şerhler kayıtlar konulabilir mi?

Faruk
Faruk
3 yıl önce

Merhaba
Bir müşterim 1850.000 tl değerinde kira getirili bir yer kalmak istiyor bunuda vatandaşlık alabilmek için yapacak 250.000 dolara tekamül etmemesi sorun çıkarır mı izlememiz gereken yol nedir
Teşekkürler

AHMET GERCEK
AHMET GERCEK
3 yıl önce

Merhaba benim bir dairem var emlak konuttan aldım 2011 yılında satış vaadi noter sözleşmesi ild binalar bitti 2014 yılı mart ayında tasindik hâlâ oturmaktayiz tapusunu ise eylül 2017 tarihinde aldık yabancıların talebi var yabancıya satabilirmişim tapunun 5 yıllık olması söyleniyor ama oturuma başlanan tarihte elektirik faturası aidat ödemesi gibi oturduğunumuzu ispat edersek kabul ediliyor deniliyor beni aydinlatabilirmisiniz teşekkür ederim selamlar

Hüseyin
Hüseyin
3 yıl önce

Merhaba,size şöyle bir sorum olucak;
Abim daha önce türkiyede mülk sahibiydi,ama uzun süre türkiyede olduğu için (gün sayımıyla hesaplandığında 5 sene) türkiyede kaldığı için türk vatandaşlığını kazandı,
şuan tapusu türk vatandaşlığı adına kayıtılı, ve evini satışa koydu,evi ben satın almak istiyorum, yani abim (türk vatandaşı olarak) evini bana satışını yapacak(bütün ödemeler banka üzerinden yapılacak kendisine).
bu şekilde vatandaşlık için başvurabilirmıyım?
şimdiden teşekkürler

Nazar
Nazar
3 yıl önce

Merhabalar,

Yabancı uyrukluyum 2017 yılında 250,000 USD’nin biraz üzerinde aldığım ve hala oturdugum daireyi satıp aynı değerde yeni bir daire alsam uygunluk alabilir miyim?

Teşekkürler!

Can
Can
3 yıl önce

Merhaba
yabanciya sahis sirketi kurdurarak tarla aldiricam ama tarla degerleme raporunda dusuk cikiyor ama tapu satis bedelini 250.000 usd gosteriyoruz arsa sahibi vergiyi odemeyi kabul ediyor.
vatandaslik alabilir mi?

Bulent Yilmaz
Reply to  Can
3 yıl önce

Değerleme raporundaki değerden alım yapılması lazım, alım yapılacağı söylenen değerin rapora yazılması usülsüzlük olacaktır.

Mert
Mert
2 yıl önce

Merhabalar,

Bir yabancı yatırımcı 500.000 dolar değerinde taşınmaz alıp 250.000 dolarlık hissesini 18 yaşından büyük çocuğuna devredip onun da Türk vatandaşlığı almasını sağlayabilir mi?

Teşekkürler,

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Mert
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Mert
Mert
2 yıl önce

Tapusu olmayan hisseli bir yeri yabancı alıcı vatandaslik için alabilir mi , alırsa nasıl alır ,

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Mert
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Serdar Oruç
Serdar Oruç
2 yıl önce

Merhaba. E devlet üzerinden alınan yabancıya satış için değerlendirme raporu randevusu için 1870 küsürlü bir ödeme talep ediliyor. Bu meblayı alıcı oşan yabancı mı öder satıcı mı öder? Teşekkürler.

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Serdar Oruç
1 yıl önce

Merhaba,
Konuyu ilgili tapu sicil müdürlüğünden takip edebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Orhan Batıl
Orhan Batıl
2 yıl önce

İyi günler
Konutun tapu senedinde kat irtifakı ifade edilmektedir. Bu konut yabancıların tc vatandaşlığı için uygun mudur?

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Orhan Batıl
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Ali
Ali
2 yıl önce

Merhaba .ben 1 sene once eşimle beraber bir daire almiştik şimdi 3 bolum benim adına 2 bolum onun adına şimdi 250 bin dolarlık tamlanmak için 1 ev daha alacam .şuandaki daire ortakiz .bu şekilde devlet kabul ediyor mu? Yoksa sadece benim adıma olmasi gerek?

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Ali
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Abdulla
Abdulla
2 yıl önce

Merhabalar
Yabancılar Vatandaşlık kazanmak için Gayrimenkul alımında
Eski kaçak binalar alındığında
Tapu uygunluk belgesini verirken hangi değere dikkata alıyor
Yasal Arsa değerinimi
Yada toplam arsa ve bina Pyasa değerinimi?

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Abdulla
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Mahsum Akyüz
Mahsum Akyüz
2 yıl önce

Merhabalar 5 yıl önce Arsa tapulu bir daire satın aldım. Satarsam vatandaşlığa uygun mudur?

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Mahsum Akyüz
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Feridun
Feridun
2 yıl önce

Merhabalar 4 yıldır sahibi olduğum daireyi vatandaşlık için almak isteyen birisine satabilirmiyim bir süre kısıtlaması var mı

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Feridun
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Amir YEGANEH
Amir YEGANEH
2 yıl önce

Aynı anda satın alınmayan mülkler için vatandaşlık için satın alındığı önceden söylenmeli mi?

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Amir YEGANEH
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Ayhan Tutcu
Ayhan Tutcu
2 yıl önce

Merhabalar ,

Vatandaşlık almadan , normal bir daire almak için Bulgar vatandaşının yine de değerleme raporu yaptırması zorunlu mudur? Tapuda beyan edilecek rayiç bedeli değerleme raporunun tutarından aşağı olabilir mi? Atıyorum, belediye rayiç 300.000TL değerleme raporunda 500.000 TL ise 300.000 tapu satış değeri olarak üzerinden harçlar ödenebiliyor mu?
Cevap için teşekkürler.

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Ayhan Tutcu
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Burak Sezen
Burak Sezen
2 yıl önce

Merhaba, vatandaşlık için satın alınan evin yaşının kaç olması gerekmektedir.belli bir yaşın üstündeki evlerde de vatandaşlık alımı yapabilir mi müşteri.mesela 2003 yapımı bir ev almak isterse ve bölgesi iyi bir bölge olması kaydıyla raic ve Exper değeri anlamında söyledim bu durum vatandaşlık alımı için yeterli olur mu bilgi verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Burak Sezen
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Nuri Karadağ
Nuri Karadağ
1 yıl önce

Merhaba iyi günler biz nişanlımin adına 2 yıl once Kusadasin dan bir konut aldık villa o zama lar değerini tapuda 1.200 gösterildi şimdi villanın olduğu yerde değeri 6milyon oldu biz kendimiz dekorunu düzenini yapınca gayrimenkul piyasası artış oldu bulundu mevkinde biz şimdi orayı satmadan nasıl vatandaşlık alabilirmiyiz? Bilgi verebilirmisiniz olurmu olmazmi ?

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Nuri Karadağ
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Nuri Karadağ
Nuri Karadağ
1 yıl önce

Merhabalar biz 2 sene önce bir villa aldık o zaman vatandaşlık 250bin dolardı başvurmadık şimdi 400 bin dolar oldu şimdi başvurmak istedimizde 250 bin dolar olan mı baz alincak yoksa 400 bin dolarlı bilgi verirseniz sevinirim saygılar kolay gelsin

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Nuri Karadağ
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Rozita
Rozita
1 yıl önce

Merhaba.400 binlik taksitli ev almak istiyorum.mesela 250 bin odeyip kalanı taksitli odiyelim.vatandaşlik alabilirmiyim?

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Rozita
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Zeki Ince
Zeki Ince
1 yıl önce

Ben dairemi vatandaslik isteyen sahislara nasil satarim Bir onermeniz olursa sevinirim İyi çalışmalar

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Zeki Ince
1 yıl önce

Zeki Bey Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Ahmet şıhoğlu
Ahmet şıhoğlu
1 yıl önce

Merhaba benim 3 yıl doldu ve satmak istiyorum, şerhi nasıl kaldırabilirim

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Ahmet şıhoğlu
1 yıl önce

Ahmet Bey Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Back To Top
Ara