Skip to content

İGD, tüm süreçlerini Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak kurmuştur. Bu sistemin yönetimini, tüm çalışanların katılımı ve çevrimiçi iki yazılımın entegrasyonu ile sağlamaktadır.

 

TS-EN-ISO 9001 Standardı, Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından Uluslararası Standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu Ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan Uluslararası Kalite Yönetim Standardı’dır ve 8 kalite prensibine dayanmaktadır.

 1. Müşteri Odaklılık : Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
 2. Liderlik : Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
 3. Kişilerin Katılımı : Tüm çalışanlar bir kuruluşun özüdür. Çalışanların kurum çalışmalarına etkin katılımları, onların yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını imkan sağlar.
 4. Proses Yaklaşımı : Faaliyetler ve ilgili kaynakların bir proses olarak yönetilmesi Kalite Güvence Sistemi’nin daha verimli olmasını sağlar.
 5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı : Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar.
 6. Sürekli İyileştirme : Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım : Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 8. Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri : Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

Kalite Politikası

İGD’nin misyonu; Gayrimenkul değerleme sektöründe sürekli gelişen ve farklılık yaratan bir organizasyon olma hedefi doğrultusunda, kurum içerisinde geliştirilen bilgi ve tecrübeyi ulusal ve uluslararası gayrimenkul değerleme sektörüne aktarmaktır.

 • SPK ve BDDK gibi sektörü düzenleyen ve denetleyen kurumların belirlemiş oldukları kriterlere uyum ve sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Gayrimenkul ve ticari değerleme süreçlerinin raporlarını müşterilere zamanında ve hatasız sağlamak,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli olan, planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma felsefesi ile hareket etmek,
 • Çalışanlarımızın ve çözüm ortaklarımızın sürekli gelişimini ve eğitimini sağlamak,
 • Tüm süreçlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak
 • Müşteri memnuniyetini artırmak,

İGD’nin “kalite politikası” olarak belirlenmiştir.

Kalite El Kitabı

İGD, uluslararası kabul gören bir çalışma biçimini benimsemiş ve Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ ni ISO 9001:2015 standardını temel alarak hazırlanmıştır. İGD çalışanları, bu sistemin muhafazasından sorumludurlar.

İGD, tüm çalışmalarını KYS’de belirlenen dokümantasyon yapısına göre hazırlar ve arşivler. İGD’nin hizmet verdiği tüm alanlarda, süreçlerin tümü prosesler halinde oluşturulmuştur. İGD çalışanları, İGD müşterilerine hizmet vermeye başladıkları andan itibaren bu proseslere bağlı kalmak şartı ile hizmet sunarlar.

Prosesleri, formları, dokümantasyonu, eğitimleri, müşteri memnuniyetini, kalite politikasını ve yönetimin taahhüdünü içeren bir “Kalite El Kitabı” oluşturulmuştur. Her yıl bu el kitabı ile İGD, Bureau Veritas’ın deneyimli denetçileri tarafından denetlenir.

İGD’ nin kalite yönetim sistemi, bağımsız ve tarafsız olarak görev yapma yetkisine sahip Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

“Kalite El Kitabı” tüm kalite yönetim sisteminin anlatılması için bir referans teşkil eder.

Yönetimin Taahhüdü

İGD Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) sürekliliğinin sağlanmasının, firma çalışmaları açısından son derece önemli olduğunu kabul ve teyit etmektedir.

İGD Yönetimi ve tüm çalışanları tarafından, yasal düzenlemeler, mevzuat şartları ve müşteri şartlarının yerine getirilmesinin önemi taahhüt altına alınmıştır.

İGD Yönetimi, KYS çalışmaları için gerekli zaman, eğitim, insan, bilişim altyapısı ve çalışma ortamı kaynaklarını sağlayacağını taahhüt etmektedir.

Yönetiminin Temsilcisi

İGD Kalite Yönetim Sistemi’nin; uygulaması ve etkinliğini, yönetim adına izlemek, denetlemek, gözlemek ve yönetime raporlamak üzere yönetim tarafından “Yönetim Temsilcisi” atanmıştır.

Yönetim Temsilcisi, bağımsız ve tarafsız olarak; “Kurum İçi Tetkikleri”, “Düzeltici Önleyici Faaliyetleri”, “Müşteri Şikayetleri” ve “Kalite Hedefleri” konularını içeren performans raporunu “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları” öncesinde hazırlar ve yönetime sunar.

Back To Top
Ara