Skip to content

İMAR BARIŞI fırsatından yararlanmak için öncelikle YAPI KAYIT BELGESİ almalısınız.

YAPI KAYIT BELGESİ ALDIĞINIZDA;

 • Yıkım kararları kalkacak
 • Para cezaları iptal olacak
 • Elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılabilecek
 • Binanız yasallık kazanacaktır

İmar Barışıyla kat mülkiyeti tesisi edilerek yapınızın yasal süreçleri tamamlanacak, yapınız krediye uygun hale gelecektir.

Yapı kayıt belgesi başvuru sürecinde;

 • Aykırılığın kapsamının
 • Yapının kullanım amacının
 • Toplam yapı alanının
 • Toplam bağımsız bölüm sayısının
 • Arsa birim değerinin
 • Arsa yüzölçümünün
 • Yapı sınıfının
 • Aykırılığın niteliğinin
 • Yapıya ait fotoğrafların

DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK KAYDEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Bu süreci sorunsuz yürütebilmeniz için uzman teknik personelimizle

1. MEVCUT DURUM TESPİTİ:
Tapu ve belediye kayıtlarını inceleyerek yapının mevcut ve kayıtlı durumunu tespit ediyoruz.

2. YAPI ALANININ ÖLÇÜMÜ:
Yapı alanını teknik cihazlarımızla ölçüyor, yapıya ait uygun fotoğrafları çekiyoruz.

3. BAŞVURU SÜRECİ REHBERLİĞİ:
Yapı Kayıt Belgesi alınması için e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılmasına rehberlik ediyor;

 • Aykırılığın kapsamının
 • Yapının kullanım amacının
 • Toplam yapı alanının
 • Toplam bağımsız bölüm sayısının
 • Arsa birim değerinin
 • Arsa yüzölçümünün
 • Yapı sınıfının
 • Aykırılığın niteliğinin
 • Yapıya ait fotoğrafların

E-Devlet sistemine eksiksiz girilmesine yardımcı oluyoruz.

İMAR BARIŞI’nın getirdiği imkanlardan kolayca yararlanmak ve detaylı bilgi almak için 02122329313 telefondan bize ulaşabilirsiniz.

İmar Barışı Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı video ile imar barışı hakkında merak edilenleri izleyebilirsiniz:

İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İmar barışı için tüm ölçümler yapıldı, resmi evraklar ilgili kurumlarda incelendikten sonra kayıtları nasıl yapmamız gerektiğini anlatan bu video ile girişimizi yapabiliriz:

Merak Edilen Sorular ve Cevapları:

İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.

Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis
edilebilecektir.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir.

Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ YAPILARIN DURUMU?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir.

Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri
malikleri alacaklardır.

İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır.

Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği
kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden
takip edilebilecektir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır.

MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?

Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti
toplamı üzerinden konutlar %3, ticari kullanımlarda ise %5 olacak şekilde hesaplanacaktır.

SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir.

Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

e – Devlet Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

Beyan edilecek yapının adresi (yapı kayıt belgesi alınacak olan yapının bulunduğu adres bilgisi NVI’ de kayıtlı olacak.)

Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.

 

Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı ve ya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişiklerile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.
Bağımsız bölüm alanı, yalnızca bir bağımsız bölümde gerçekleştirilen ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılmış imalatlar/değişiklikler için başvuru yapılmak isteniyor ise bu bağımsız bölümde yapılan imalatlar/değişiklikler ile elde edilen alan dahil olmak üzere, bağımsız bölümün brüt alanı belirlenmelidir.
Konut ve ticari amaçlı bağımsız bölümlerden oluşan karma kullanımlı bir yapı için başvuruda bulunulacak ise toplam konut ve toplam ticari bağımsız bölüm brüt alanlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken, konut ya da ticari bağımsız bölümlerde ruhsata aykırı vuya ruhsat alınmadan yapılan imalat/değişiklikler ile elde edilen alanların toplama dahil edildiğine dikkat edilmelidir.

Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı

Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.

Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2)

(İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden temin edilecektir. Ayrıca birçok belediyenin internet sayfasından temin edilebilmektedir.

Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

Yapının bulunduğu arsa / arazinin tapusu var ise tapudaki yüzölçümü bilgisi kullanılır. Eğer yapı hazine veyahut belediye mülkiyetindeki bir arsa veya arazi üzerinde ise, yüzölçümü bilgisi başvuru sahibi tarafından beyan edilecektir.

 

Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

1 ) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL / m2

2 ) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL / m2

3 ) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapılar için 1000 TL / m2

4 ) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL / m2

5 ) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar için 2000 TL/m2

6 ) Güneş Enerjisi Santralleri ( GES ) 100.000 TL/MW

İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapıları kapsamaktadır.

Yapının tamamını ilgilendiren aykırılıklar:

Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması,yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması, bina oturum ölçülerinde büyüme, sığınak veya otoparkın yapılmaması gibi aykırılıklar, yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

Başvurular bir yapının tamamı için yapılabileceği gibi, yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için de yapılabileceğinden; öncelikle bu iki durumdan hangisi için başvuru yapılacağını belirlenmesi gerekir. Yapının ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni belgesi olup olmadığı; varsa bir bağımsız bölümde yada yapının ruhsatı ve eki projesine aykırı biçimde yapılan imalatlar; yapıya ait yapı kullanma izin belgesi varsa, projesine aykırı biçimde yapılan imalatların neler olduğu başvuru öncesinde belirlenerek; not edilmelidir.

Bir bağımsız bölümü ilgilendiren aykırılıklar:

İskan alındıktan sonra Konutun ticari kullanıma yada ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, balkon/teras kapatılması, ıslak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar, bir bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

 

İskanlı bir yapıya sonradan eklenti yapılması durumunda;

Yapı Kayıt Belgesi başvurusu sadece eklenti kısmı için yapılacaktır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere 400m² iskanlı yapıya sonradan 150m² eklenti yapılmıştır. Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapının tamamı için değil, sadece eklenti kısmı olan 150m² için yapılacaktır.

Hisseli taşınmazlarda yapının hissedarlardan birine ait olması durumunda;

Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli, toplam yapı alanı ve yapı sahibinin arsadaki hissesi oranında hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır.

Yukarıdaki örnekte yer alan yapıya ait

Yapı Kayıt Belgesi bedeli 250m² arsa yüzölçümü ve 100m² toplam yapı alanı için yapı sahibi B kişisi tarafından oluşturularak ödenecektir. A kişisi her ne kadar arsada hak sahibi olsada kendisine ait yapı bulunmadığından dolayı herhangi bir bedel ödemeyecektir

Hazine ve/veya Belediye taşınmazı üzerinde birden çok yapı bulunması durumunda;

Yapı Kayıt Belgesi bedeli toplam yapı alanı ve yapı sahiplerinin kullandıklarını beyan ettikleri arsa yüzölçümü üzerinden hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır.

Yukarıdaki örnekte yer alan yapılara ait Yapı Kayıt Belgesi bedelleri hesaplanırken;
A yapısı için, toplam yapı alanı 120m², arsa yüzölçümü ise 400m² alınarak hesap yapılacaktır. B ve C için Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise örnekte gösterilen alanlar üzerinden benzer şekilde hesaplanarak oluşturulacaktır.

5 3 oylar
Article Rating
51 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Mehmet
5 yıl önce

Imar barışı için başvurdum yapı kayıt belgesi almak istiyorum

Yiğit Arslan
Yiğit Arslan
Reply to  Celal Erdoğdu
4 yıl önce

Celâl Bey merhabalar. 2017 de insaatina başlanmış ve 2018 de tamamlanmış bir konutu almak istedim. Ekspertiz raporunda 45 metrekare eklenti yapılmış olduğu görüldü.( otoparktan 1. kata ilave edilmiş) Konut esasen 73 metrekare 1+1 için projelermiş iken sonradan 118 metrekare 3+1 e dönüştürülmüş. Yasal değer bu nedenle düşük çıkıyor. Bu 45 metrekarelik alanı nasıl yasal hale getirebiliriz ? Yardımcı olursanız sevinirm.

Timur
Timur
4 yıl önce

Iyi günler. Zemin+2 katlı 6 daireli müstakil bir apartmanda zemin kat 1.dairede oturuyorum. ( konut kredisi kullanılmış, kat irtifakli, tapulu) Bina ruhsatlı ve iskanı alınmış 4 dairesi var. Dairemin ve üst kat komşumun iskanı alınmamış. Karşı zemin daire iskan belgesine 90 m2 olarak işlenmiş. Apartmandaki butun daireler gibi gerçekte 126 m2 ve balkon içe alınmış. Ben imar barışına başvurdum ve tapuda 126 m2 olan daireyi yanlışlıkla 120 m2 olarak kaydettim. Üst komşum ise 1 yil once belediyeye normal iskan için başvurmuş ve sonucu bekliyor.
Imar affına başvurmam hatalı mı?
Başvurum komşuma zarar verir mi?
Belge iptali mümkün mü?
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.

Ramazan
Ramazan
4 yıl önce

Merhaba ben evim için yapı kayıt belgesi aldım evim 35 yıllık ev ancak belediye arsası üzerinde. Yapı kayıt belgesini aldıktan sonra satın alma niyetiyle şifaen belediyeye başvurdum ancak görüştüğüm bir amir bana belediyenin yerinin satışının söz konusu olmadığını kanunda böyle bir şey olmadığını boşuna yapı kayıt belgesi aldığımı söyledi. İmar barışı kanununda belediye taşınmazlarının satışının olup olmadığı var ise belediye yapı kayıt belgesine istinaden satmak zorundamı yada şartları varmı öğrenmek isterim. Teşekkürler

Muhammet KADİROĞLU
Muhammet KADİROĞLU
4 yıl önce

Hayırlı günler
Çok ACİL BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?
2014 yılında almış olduğumuz yüksek giriş dairemiz altı sığınak olarak gözükmektedir. Binayı yapan mütahitin binada kendisine ait hiçbir daire bulunmamasına rağmen binanın ortak kullanım alanı olan sığınağa daire çevirerek kiraya vermiştir 4 yıl gibi bir süre daha sonra kendi adına yapı kayıt belgesi almış. Bu yapı kayıt belgesini nasıl iptal ettire biliriz. Binada hiçbir şekilde hakkı olmayan biri şahıs nasıl böyle bişey yapabir yardımcı olur musunuz lütfen?

Rukiye
Rukiye
4 yıl önce

İmar affı yeniden gündeme gelecekmi. Sizinle nasıl iletişime geçebiliriz

oktay
oktay
4 yıl önce

İMAR BARIŞI ile yapı kayıt belgesi aldım. ama BELEDİYE 19 sene için GERİYE DÖNÜK EMLAK VERGİSİ ve CEZASI uygulayacağım diyor. HİÇ MANTIKLI DEGİL. bugüne kadar İSTEMEMİŞ VE İMAR AFFI olmuş bir YAPIYA NASIL EMLAK VERGİSİ İSTER. HUKUKİ degil gibi çünkü KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ Kİ. NE ZAMAN YAPILDIĞINI BİLE BİLMİYOR. yani CEZA KESECEK BİR ÇALIŞMASI YOK. ben imar affına başvurmasam BELEDİYE nin haberi bile olmayacak. İMAR BARIŞI EMLAK VERGİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Fatma
Fatma
Reply to  oktay
4 yıl önce

Hisseli arsa tapusu ve yapi kayit belgesi olan bir evi almak istesem bu eve konut kredisi çikar mi?

Derya
Derya
4 yıl önce

Merhaba,

İmar affından faydalanmadik evimize doğalgaz bağlatmak istiyoruz imar olmayınca doğalgaz cekemezsinz deniyor ne kadar doğru lütfen bilgi verir misnz..

MEHMET ÖZDEMİR
MEHMET ÖZDEMİR
4 yıl önce

İzmirde 10 daireli bir apartman için yapı kayıt belgesi ile elektrik su ve doğal gazı bağlattık, yapı kullanım belgesi alma zorunluluğumuz varmı, benim apartmanda 3 adet dairem var diğer maliklerle ortak harcama yaparak bir işlem yapmam mümkün gözükmüyor. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor.

ahmet
ahmet
4 yıl önce

yapı kayıt belgesi alınmış resmi bir belge var. hobi bahçesi hisseli tapu yalnız..sadece altı betonu atılmış, arsanın etrafı (500 m2) tel ile çevrilmiş, Yalnız konteyner veya herhangi bir yapı yok. yapı belgesi nasıl verilmiş olabılir. ankara pursaklar sirkeli de bu arsayı almak istiyorum yardımcı olurmusunuz.

bir de
toplam yapı alanı 50 m2
arsa alanı ;32,68 m2 yazmaktadatır. bunlar ne demek anlayamadım. tapu belgesinde toplam yüzölçümü 32.649,86 yazmaktadır. 500 m2 bir bahçe satın alıyorum. 50 m2 yapıya mu müsade ediliyor, yoksa 32,68 m2 mi. bilgi verirseniz teşekkürler.

İsa
İsa
4 yıl önce

Merhaba bizim evimiz 2 b arazisi belediyeden satın alıyoruz yapı kayıt belgesi aldık içinde bir gece kondu var önümüzde büyük bir bina var yilaronce şikayetle durdu oda tapusuz ama şimdi kayıt belgesi almış binayı tuğla örüyor bizim arsamiza balkonlar girmiş şimdide cam balkon bırakıyor bende dedimki siz burdan hic yeriniz yok cam koyamasiniz oda dedki yapı kayıt belgem var koyarım dedi koyabilirmi komşu hakkı bırakmadığı halde

Fatih
Fatih
3 yıl önce

Merhaba..
İmar barışı döneminde 2 kat olan dairemizin imar kaydını yapıp yapı kayıt belgesini aldık ve şuan 3. Katı yapmak istiyoruz bunun yasal bir yolu var mıdır acaba?

Fatih
Fatih
3 yıl önce

Hisseli tapuda imar barışından yararlandık. Yapı kayıt belgemiz ide aldık. Ama evimizin yolu yok. Öndeki ve arkadaki mülk sahipleriyle aramız açık olduğundan yol için bir anlaşma yapamıyoruz. Ne yapmalıyız?

Şahin
Şahin
3 yıl önce

İyi günler yapı kayıt belgesiyle sadede doğalgaz aboneliği yaptırabiliyormuyuz. İlginiz için teşekürrler

canan
canan
3 yıl önce

merhaba 1 ay kadar önce arsa aldık ve üzerinde yapılmış prefabrik ev vardı yapı izin kayıt belges yok ne yapmamamız gerekiyor bu durumda ev yıkılacakmıdır

Ahmet
Ahmet
3 yıl önce

Merhabalar 11 yıldır sığınak gözüken evde oturuyorum mütait 96 bin TL ye satmıştı imar barışına başvurduk apartmandaki komşularımızın hissesi gerekiyor ve hakları kabul ediyorum ama uçuk fiyatlar istiyorlar tehtit ediyorlar otopark yapıcaz yada kira vericek siniz satın aldığım evi tekrardan satmaya kalkıyorlar bir kaç kişide bizden yana senin hakkındır hisse izi veriyoruz uygun fiyata diyorlar bu durumda bir kaç kişinin hissesini alırsak ve uçuk rakamlar isteyenlere dava açarsak kazanabilirmiyiz 96bin TL verdiğimize dair belgelerde var elimizde teşekkürler

Ebru
Ebru
3 yıl önce

Merhabalar. İmar barışı kapsamında Bodrum Kat dairemizin yapı kayıt belgesini aldık. Satış işlemlerinde kredi kullanımı için yapı kayıt belgesinin tapuya dönüştürülmesi gerekir mi/dönüştürme işlemleri nasıl gerçekleşir? Teşekkürler.

Ahmet
Ahmet
3 yıl önce

Mehmet bey imar affından faydalanmayan çok öncelerden yapılmış kacak bir bina için mevcut zamanda yapi ruhsati yapi kayıt belgesi verilirmi

ykurt
Editor
Reply to  Ahmet
3 yıl önce

İmar affı başvuru süresini kaçırmışsınız

Seyfi
Seyfi
3 yıl önce

Merhaba Celal bey tamamı kendimize ait olan bloğumuzun bodrum katları için daire olarak yapı kayıt belgesi aldık gerekli evrakları tamamlayarak tapu almak üzere başvuru yaptık ancak başvurumuz parseldeki diğer blokların da maliklerinden muvafakat almamız gerektiği belirtilerek iade edildi bunun yeni bir uygulama olduğu söylendi ancak anlam veremedik bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz teşekkürler

Murat
Murat
3 yıl önce

Merhabalar,

İmar affından yararlanıp yapı kayıt belgesi aldım, fakat su bağlatma işlemleri için Belediyeye müracat ettğimde yol katılım payı bedeli diye bir bedel (yaklaşık 17.000 tl) çıkartılıyor, bu doğrumudur.

Erol
Erol
3 yıl önce

Celal bey iyi günler. Annemizden kalma 4500 m2 lik 5 kat imarlı bir zeytimliğin 750 m2 sine sahip 3 kardeşiz. 100 m2 si üzerine 18 yıl önce 2 katlı ahşap ev yapılıp su, elektrik ve doğal gazı bağlanıp içinde oturulmaya başlanmıştı. İmar barışı için başvurulup ödemeler yapıldı ama henüz yapı kayıt belgemizi alamadık. İmar barışıyla ilgilenen arkadaşlar iştirakın feshi ve cins değişikliği yapmamızı söylediler. Bu işlemler ve yapı kayıt belgemizi alabilirsek diğer hissedarlardan ayrılabilecekmiyiz? Teşekkürler.

İlyas
İlyas
3 yıl önce

Kat irtifakı olan ancak iskanı olmayan bir villa almak istiyorum. Bu villanın bağımsız elektrik, su ve doğalgaz aboneliği mevcuttur. Yapı kayıt belgesi bulunan bu 10 yıllık villanın satın alımında beni bekleyen riskler nelerdir ?

Teşekkürler

altug bekdemir
altug bekdemir
3 yıl önce

Yapı kayıt belgemiz var, gerekli ölçüm ve işlemlerini yapıp iskan, kat mülkiyeti için tapuya başvurduktan sonra Ç.kale tarım müdürlüğü cins değişikliği yapılamayacağını bildirdi. Gökçeada, tapuda yıkık dam ve tarla yazıyor. Yapılabilecek başka birşey var mı?

Kemal
Kemal
2 yıl önce

Merhabalar, babam yapi kayit belgesi almisti, vefat etti, 3 kardes tapuyu ustumuze aldik, sorum yapi kayit belgesinide ustumuze almamiz gerekiyormu sartmi, binayi satmak istiyoruz bu arada, onceden hazirlik yapmamiz gerekiyorsa yapalim diye sordum. Iyi calismalar.

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Kemal
2 yıl önce

Sayın Kemal Bey;
[email protected] den bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.

Kemal Öz
Kemal Öz
2 yıl önce

MERHABA yukarıda verdiğiniz ve 19 haziran 2018 tarihli olan e-kılavuzda:
Hazine ve/veya Belediye taşınmazı üzerinde birden çok yapı bulunması durumunda;
Yapı Kayıt Belgesi bedeli toplam yapı alanı ve yapı sahiplerinin kullandıklarını beyan ettikleri arsa yüzölçümü üzerinden hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır.
deniyor.
bkz. https://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/imar-barisi19-haz-ran-20180619131600.pdf

Ama 2 temmuz 2018 tarihli yeni kılavuzda
Hazine ve/veya Belediye taşınmazı üzerinde yapı bulunması durumunda; Yapı Kayıt Belgesi bedeli, toplam yapı alanı ve yapı oturum alanı kullanılarak hesaplanacaktır. Arsa yüzölçümü beyan edilirken sadece binanın oturum alanı beyan edilecek binanınbahçesi vb. beyan edilmeyecek.
deniyor. ilgili örneğin resmi de değiştirilmiş.
bkz. https://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/imar-barisi-2-temmuz-20180702104858.pdf

hangisi doğru? vatandaş hangisini esas alacak? İdare hangisini uygulayacak?
çok teşekkürler
saygılar

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Kemal Öz
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

ali
ali
2 yıl önce

Merhaba..
İmar barışı döneminde 2 kat olan dairemizin imar kaydını yapıp yapı kayıt belgesini aldık ve şuan 3. Katı yapmak istiyoruz bunun yasal bir yolu var mıdır acaba

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  ali
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Özkan Bektaş
Özkan Bektaş
2 yıl önce

Kolaygelsin 2016 7. AYDA tarlama yapi yaptım çevre ve şehircilik il müdürlüğüne parsel kapı numarası değişti düzeltme için başvurdum mevcutta almis oldugum yapi kayit belgesi güncellemek için 15 gün sonra binanın yapım tarihi ilişkin tereddüte düşürülmüş yaziyo Acaba silivri belediyesine de yollanmış belediye geldi ölçtü yeriniz küçükmüş büyümeler yapılmıştır dediler YAZINIZI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK YAZICAZ IPTAL OLMA DURUMU OLABILIR DIYE 5 YILDAN BERI BONA VERGISI ÖDÜYORUM DOĞALGAZ ABONELIGIM VAR IBB KAPI NUMARASINI GETIRDI 2017 12 2017 TARIHINDEN ONCE GÖZÜKÜYOR YERIM ZATEN YAPI KAYIT BELGESINI 50 METREKRE ALDIM YAPIMDA 50 METREKARE belediye yeriniz 50metrekere ölçü ACABA YAPI KAYIT BELGESINI IPTAL OLMA DURUMU VARMI 2017 DEN SONRA BÜYÜTTÜM 50 METREKAREYE TAMAMLADIM

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Özkan Bektaş
1 yıl önce

Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Duygu
Duygu
1 yıl önce

Merhaba ev almak istiyorum alacağım evin yapi kayit belgesi var konut kredisi alabilirmiyim

Nurbanu Türgen
Yönetici
Reply to  Duygu
1 yıl önce

Duygu Hanım Merhaba,
web sitemizde yer alan danışmanlık eğitimlerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.
İyi günler dileriz!

Back To Top
Ara